Ważne informacje

UWAGA! WAŻNE PROCEDURY!

opublikowane: 29 sie 2020, 16:21 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 29 sie 2020, 16:30 ]

  

    PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE INTERNATU IV LO W RZESZOWIE

 

W OPARCIU O PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W  IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

 

I. PODSTAWA PRAWNA:

 

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 poz.1239 ze zm.),

2.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 493),

4.Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

 

II. OBOWIĄZKI  KIEROWNIKA  PLACÓWKI:

 

1.Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii SARS-Co-2 i choroby COVID-19.

2.Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do internatu, przy wejściu na poszczególne kondygnacje oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcję z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski. 

3.Organizuje pracę wychowawców na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii SARS-Co-2
i choroby COVID-19.

4.Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.

5.Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji wychowanka (w internacie jest to wydzielony pokój na II p. IZOLATORIUM).

6.Zapewnia codzienną dezynfekcję w przestrzeniach wspólnych (klamki, balustrady, blaty w kuchni i pokoju cichej nauki).

7.Kierownik internatu wyznacza wychowawcę dyżurnego, który  dokonuje pomiaru temperatury wychowankom zamieszkującym w internacie jak również osobom z zewnątrz, które wchodzą na teren internatu.

 

 

 

III. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY  INTERNATU:


1.Pracuje według ustalonego  przez  kierownika placówki harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w  internacie.

2.Wyjaśnia wychowankom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia SARS-Co-2.

3.Przestrzega zasad korzystania i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

4.Unika organizowania większych skupisk wychowanków w jednym pomieszczeniu.

5.Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

6.Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

7.W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-Co-2 lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.IV. OBOWIĄZKI  WYCHOWANKÓW INTERNATU

 

1.Wychowankowie powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, dbać o czystość
w użytkowanych pomieszczeniach, wietrzyć pomieszczenia mieszkalne, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem bądź środkami dezynfekującymi.

2.W przestrzeni wspólnej zaleca się noszenie maseczki lub przyłbicy.

3.Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz (w tym osób odwiedzających) w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 

1.Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi Procedurami bezpieczeństwa
w okresie pandemii COVID-19 na terenie Internatu 
IV LO w Rzeszowie.

2.Zgłaszają kierownikowi internatu lub wychowawcy dyżurnemu nieobecność dziecka z powodu choroby bądź przebywania na kwarantannie.

3.Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieobecności dziecka  w internacie. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest  do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego powrót do internatu.

4.W czasie pobytu w internacie jest obowiązek noszenia przez wychowanków maseczek w przestrzeni wspólnej.

5.Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

6.Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Kierownika internatu lub wychowawcy dyżurnego.

 

VI.PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 

1.Wychowanka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia SARS-Co-2 lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie odizolowuje się w IZOLATORIUM – wyznaczonym pomieszczeniu, z pomocą pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

2.Wychowawca pozostaje z wychowankiem utrzymując min. 2 m odległości.

3.Wychowawca zawiadamia Kierownika internatu o zaistniałej sytuacji a ten informuje Dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych.

4.W przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka Dyrektor/Kierownik internatu zawiadamia  Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 79a, tel.: 17 85 419 09, 36,96,10  a w przypadku nasilających się objawów Stację Pogotowia Ratunkowego ( tel.999 lub 112 ) i postępuje według ich dalszych zaleceń.

5.W przypadku stwierdzenia u wychowanka zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19 jego rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kierownika Internatu.

6.Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia SARS-Co-2 lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

zgłasza fakt  Kierownikowi internatu / Dyrektorowi szkoły i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.

Dyrektor Szkoły / Kierownik internatu kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się
w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

 Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Zawieszenie działalności internatu zależy od konkretnych okoliczności i musi być każdorazowo rozpatrywane indywidualnie w konsultacji z właściwym państwowym powiatowym inspektoratem sanitarnym.

2.Wychowankowie niestosujący się do postanowień zawartych w niniejszych Procedurach otrzymują negatywna uwagę wpisaną do dziennika lekcyjnego.

3.Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

4.Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

UWAGA!

opublikowane: 29 maj 2020, 10:34 przez Małgorzata Lewicka-Kyc

Informujemy, że do 5.06.2020 r. (piątek) należy zabrać z internatu wszystkie rzeczy osobiste. Osoby, które nie zgłoszą się w określonym terminie będą mogły je odebrać we wrześniu 2020 r.

OGŁOSZENIE!!!

opublikowane: 22 maj 2020, 02:30 przez Małgorzata Lewicka-Kyc   [ zaktualizowane 29 maj 2020, 11:49 ]

Aktualne dyżury wychowawców w internacie 

Informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. do 05.06.2020 r. w godzinach od 8.00-13.00 będą dyżury kierownika internatu i wychowawców. Wszelkie sprawy związane z wykwaterowaniem wychowanków prosimy załatwiać w podanym terminie.

OGŁOSZENIE

opublikowane: 14 kwi 2020, 02:19 przez Małgorzata Lewicka-Kyc


Informujemy, że uczniowie klas maturalnych mają możliwość odebrania z internatu podręczników i rzeczy osobistych po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Internatu (kontakt na Facebooku).

OGŁOSZENIE

opublikowane: 29 mar 2020, 23:55 przez Małgorzata Lewicka-Kyc

W związku z przedłużeniem przerwy w zajęciach szkolnych do Świąt Wielkanocnych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych naszych wychowanków o NIE DOKONYWANIE żadnych wpłat za kwiecień 2020 roku do czasu otrzymania stosownego komunikatu.

Przypomnienie dla Rodziców uczniów mieszkających w internacie!

opublikowane: 26 lis 2019, 08:14 przez Olga Filipek   [ zaktualizowane 26 lis 2019, 08:17 ]

Uprzejmie przypominamy o obowiązku informowania wychowawcy dyżurnego w każdą niedzielę o ewentualnej nieobecności dziecka w tym dniu w internacie.

Numer telefonu do kontaktu:
17 86 533 20

Zakwaterowanie

opublikowane: 29 sie 2019, 05:42 przez Pracownik Internatu   [ zaktualizowane 2 wrz 2019, 09:05 przez Olga Filipek ]

Zakwaterowanie uczniów IV LO przyjętych do internatu zacznie się 2 września (poniedziałek) o godzinie 6:00. Uczeń przywozi tylko rzeczy osobiste. Internat zapewnia:
 • kołdry
 • poduszki
 • pościel
W dniu zakwaterowania pierwszym posiłkiem będzie obiad o godz. 15:00.

Godziny pracy

 • od godz. 18:00 w niedzielę do godz. 18:00 w piątek.

Wyżywienie

 • w formie cateringu
 • nie zapewniamy diet specjalistycznych związanych z chorobami i schorzeniami.

Pory posiłków

 • 6:00 - 8:00 - śniadanie (w formie szwedzkiego stołu)
 • 15:00 -17:00 - obiad
 • 19:00 - 20:00 - kolacja  (w formie szwedzkiego stołu)

Koszty

 • zakwaterowanie: 50 zł
 • wyżywienie: 20 zł (w tym 15 zł - rodzice, 5 zł - Urząd Miasta Rzeszowa)
Regulamin internatu IV LO w Rzeszowie i zasady rekrutacji udostępnimy już wkrótce w dziale Dokumenty

1-7 of 7